5. Všestranné kontakty armád států Malé dohody

5. Všestranné kontakty armád států Malé dohody

Vzájemné kontakty armád států Malé dohody měly velmi různorodou povahu a zaměření. Rozprostíraly se od spolupráce ve vojensko-technické oblasti až k prezentaci spojeneckých armád při slavnostních příležitostech. Zvláštní místo v tomto kontextu zaujímalo Československo. Rozsáhlé dodávky zbraní a dalšího vojenského materiálu z produkce jeho zbrojního průmyslu významně přispěly k modernizaci materiální základny jugoslávské a rumunské armády. Nová výzbroj a s ní související nové metody boje vyžadovaly optimálně zaškolený vojenský personál. Specializovanou průpravu zabezpečovala československá armáda vzhledem k vysoké úrovni, kterou dosáhla ve vojensko-technické oblasti. Specialisté jugoslávské a rumunské armády byli do Československa vysíláni zejména ve 30. letech na odborné stáže. Pobývali u zvláštních útvarů technických zbraní. Náležely k nim zejména útvary, vyzbrojené moderní tankovou technikou, a speciální složky dělostřelectva, určené pro nasazení bojových chemických látek a k ochraně proti jejich účinkům. Od dubna 1937 československá armáda poskytovala svým malodohodovým partnerům možnost odborného školení v oblasti projekce a řízení výstavby stálého opevnění. Československo recipročně využívalo zařízení jugoslávské armády k provádění speciálního druhu výcviku, pro něž na československém území neexistovaly příhodné podmínky. Z těchto důvodů byla v roce 1927 uzavřena zvláštní československo-jugoslávská dohoda, která se týkala střelnice pro ostré střelby dělostřelectva proti letadlům. Toto zařízení, jehož provoz zabezpečoval československý vojenský personál, působilo v oblasti Boky Kotorské na pobřeží Jaderského moře. Československá armáda vysílala každoročně do této lokality kontingenty, vyčleněné ze svých pluků dělostřelectva proti letadlům. Otevřený pobřežní prostor s výstřelem nad otevřené moře umožňoval československým dělostřelcům provádět ostrou střelbu na vlečné terče, které vlekaly československé vojenské letouny, náležející ke zvláštnímu exteritoriálnímu detachmentu československého vojenského letectva.